Fostering Lasting Change: The Rotaract Club of Lapaz Experience with Uygongco Foundation Inc.

By Kylene Nicole Arcayan | Posted on October 1, 2023

Last July 20, 2023, Group of enthusiastic Rotaractors volunteered to contribute to the Uygongco Foundation Inc.’s (UFI) summer program, “Eat, Learn, and Play.” The experience proved to be immensely worthwhile as they had the opportunity to interact with the younger generation, eager to learn and participate in the 2-hour class. Led by Ma’am Christie Jaynos, UFI Program Assistant. The children engaged in crafting chessboard mats and their active involvement and curiosity brought joy to the session. 

Every one of us has potential and we must know how to unleash it and deep inside of us, we posses something great and its for us to discover and use for the development of the society.

At the heart of Rotaract’s vision statement lies a powerful belief in a world where people unite and take action to create lasting change, both globally and within our communities. The Rotaractors had their time in one of UFI’s adopted school in which  allowed them to live up to this vision, as they ignited the passion of these young minds and contributed to their personal growth. The children’s bright spirits shone like a ray of sunshine on that rainy day, and have no doubt that they will soon become beacons of light in our community’s betterment. Working in harmony with other foundations, The Rotaractors, are proud to take the initiative to create a safe and nurturing environment for kids, fostering their leadership potential as they grow.

The youth as the hope of our motherland must be trained and nourished to become civilized individuals.

In the words of Nelson Mandela, “It is in your hands to create a better world for all who live in it.” Recognizing the brevity of life, we are driven to leave a lasting impact on the world, creating a legacy that inspires others to embrace their full potential and become the best versions of themselves. Through collaborative efforts and the spirit of volunteerism, we can make a significant difference in the lives of these young learners. As our hearts continue to expand through volunteering experiences like this, we find the true essence of service and the power it holds to transform lives. 

Nurturing young minds and empowering tomorrow’s leaders through the gift of education and Inquisitive minds, limitless possibilities—where curiosity becomes the catalyst for growth and success.

As we look back on our time spent doing the activities, we are filled with gratitude for the opportunity to have touched the lives of these children. By nurturing the flame of knowledge and passion within them, we are confident that they will carry the torch of positive change and create a better world for themselves and future generations. 

The journey as Rotaractors with Uygongco Foundation Inc. has reaffirmed the belief in the impact of collective action and the transformative power of education and mentorship. Let us continue to unite in our efforts, creating a brighter future for all those we touch, and together, we shall make a lasting impact on the world. Being a Rotaractor and a UFI Scholar, I am very proud of the experiences it taught me to have an impact on other children’s lives.  

Teaching children the art of starting, where courage and curiosity intertwine to unlock endless possibilities.

Pagpaluntad sing Dayon nga Pagbag-o: Ang Eksperiensia sang Rotaract Club of Lapaz kaupod sa Uygongco Foundation Inc. 

Sang nakalabay nga Hulyo 20, 2023, kami nga grupo sang mga Rotaract members naggawi nga magboluntaryo para maghatag sang among kontribusyon sa summer program sang Uygongco Foundation Inc. (UFI) nga ginatawag nga “Eat, Learn, and Play.” Ang eksperiensia napamatud-an nga labi ka makahulugon samtang may kahigayunan kami nga makainteraksyon sa mga kabataan, nga handa magtuon kag mag-ambit sa duha ka oras nga klase. Sa panguluhan ni Ma’am Christie Jaynos, UFI Program Assistant, ginpanudloan ang mga bata sa paghimo sang mga tapete para sa chess kag ang ila aktibo nga pag-ambit kag pagkuryuso nagdala sang kalipay sa sesyon.

Ang pagiya sa mga kabataan nagahulat sang pasensya kag malinong nga pagpanghambal samtang nagalakbay sila sa kalibutan kag paagi sa paghatag sang balanse nga pagpalig-on kag mga limitasyon, natun-an nila nga magtumpak sang kumpyansa, kasanayan, kag malig-on nga moral nga kompas para sa maayo nga palaabuton.

Sa pangatarungan sang vision statement sang Rotaract, nagaluntad ang makusog nga pagtuo sa isa ka kalibutan diin nagahiusa ang mga tawo kag nagapanghikot agod magtukod sang malawig nga pagbag-o, tanto sa global kag sa aton mga komunidad. Ang among panahon sa isa sa mga eskuwelahan nga gin-adoptahan sang UFI naghatag sa aton sang kahigayunan nga maaplikar ang aton vision, kay ginpauswag naton ang kahulugan sang mga kabatan-onan kag naghulag gihapon sa ila pagtubo. Ang malinong nga kahimtangan sang mga bata nagpa-anggid sa suga sang adlaw bisan sa ting-ulan, kag wala kami sang duhaduha nga sa dili madugay mangin ka sanag sa pag-uswag sang aton komunidad. Sa pagtrabaho nga may koordinasyon sa iban nga mga foundation, kami nga mga Rotaractors, may kalipay nga nagasunod sang inisyatibo sa pagtukod sang seguro kag nagakalipay nga palibot para sa mga bata, nga nagapalig-on sang ila potensyal sa pagpangulo sa ti-on sang ila pgtubo

Ang pagtudlo sa mga kabataan nagabulig sa paghulma sa ila agod mangin mas maayo nga mga tawo sa palaabuton.

Suno kay Nelson Mandela, “It is in your hands to create a better world for all who live in it.” Sa pagsabat sang paglikay sang kabuhi, ginalakipan kami sang pagsugod sa paghimo sang makalilipay nga epekto sa kalibutan, sa pagtukod sang isa ka palanublion nga nagapahulag sa iban nga batunon ang ila bug-os nga potensyal kag mangin pinakamaayo nga bersyon sang ila kaugalingon. Paagi sa pagtinabangay kag espiritu sang pagboluntaryo, makahimo kita sing makatalandog nga pagbag-o sa kabuhi sang mga kabatan-on nga nagatuon. Sa pagpadayon sang pagpalapad sang aton mga kasingkasing pina-agi sa mga eksperiensia sang pagvolunteer kaangay sini, masapwan naton ang tunay nga kinaiya sang pag-alagad kag ang gahom sini sa pagbag-o sang mga kabuhi.

Sa pagtan-aw balik sa amon ginhinambitan nga mga aktibidad, puno kami sing pasalamat sa higayon nga natandog namon ang mga kabuhi sang sining mga bata. Paagi sa pag-atipan sang kalayo sang kaalam kag kahilwayan sa sulod nila, may kumpiyansa kami nga dal-on nila ang sulo sang positibo nga pagbag-o kag magtukod sang mas maayo nga kalibutan para sa ila kaugalingon kag sa mga henerasyon sa pala-abuton.

Aton pa experyensyahon paano maging independente, magamit ang ila kaugalingon nga kreatibo, kag ma-alam nga mangin pinakamaayo nila kaugalingon.

Sa paghinumdom sa amon paglakbay bilang mga Rotaractor kaupod ang Uygongco Foundation Inc., naka-kumpirma ini sang amon pagtuo sa epekto sang pag-aksiyon sa grupo kag ang gahom sang edukasyon kag pag-mentor sa pagbag-o. Magpadayon kita sa paghiusa sa aton mga pagsulundan, sa pagtukod sang mas madali nga palaabuton para sa tanan nga aton naabotan, kag kaupod, magahimo kita sang makalilipay nga epekto sa kalibutan. Bilang isa ka Rotaractor kag UFI Scholar, dako ang akon kalipay sa mga eksperyensya nga ginpahanumdom sa akon sa paghatag sing epekto sa mga kabataan nga kabuhi.

Photo captions by Elijah Zandro Arceña and Karylle Jean Galaura

Share and Enjoy !

Shares